Một năm thực hiện Nghị quyết Chuyển đổi số: NHỮNG DẤU ẤN TÍCH CỰC

Chuẩn bị tốt “hành lang” pháp lý
Nghị quyết số 02 được ban hành ngay sau thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tây Ninh là một trong số ít địa phương trong cả nước sớm ban hành nghị quyết của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số. 
Trước đó, tỉnh đã tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp và bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực. Cụ thể như đưa vào thí điểm Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng và đã cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch và hài lòng cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Năm 2019, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Tây Ninh được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp vào nhóm khá khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Tuy nhiên, tỉnh cũng nhận định, chưa có nhiều đột phá trong xây dựng Chính quyền điện tử. Do vậy, Nghị quyết 02 được xem là cơ sở pháp lý quan trọng, vừa định hướng, vừa xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công việc chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.
Tỉnh ủy xác định, chuyển đổi số giúp định hình tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc, tiêu thụ và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Đó là nhu cầu tất yếu trong lãnh đạo, điều hành KT-XH của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tỉnh sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số, nguồn lực phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh; thay đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông, đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số tại địa phương. Chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững của địa phương.
Trong Nghị quyết 02, mục tiêu công cuộc Chuyển đổi số đến năm 2025 là bảo đảm thực hiện cao hơn mức trung bình cả nước về các chỉ tiêu chuyển đổi số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia; cơ bản hoàn thành các nền tảng cho chính quyền số và an toàn, an ninh mạng. Đến năm 2030 hình thành đầy đủ nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; có tối thiểu 2 huyện, thị xã, thành phố đạt cơ bản nền tảng đô thị thông minh; mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu một xã hoàn thành việc chuyển đổi số và Tây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá của cả nước.
Xây dựng hạ tầng và nền tảng phục vụ chuyển đổi số 
Năm 2021 là năm xây dựng hạ tầng và nền tảng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Sở đã chủ trì triển khai thực hiện các dự án như nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống phòng, chống tấn công mạng, nền tảng chỉ đạo điều hành Egov, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử theo quy định mới, triển khai nền tảng liên thông tích hợp dữ liệu, hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng kết nối với hệ thống giám sát an toàn an ninh mạng quốc gia… Ngoài ra, Sở cũng đã thực hiện trang bị một số hệ thống khác theo hình thức thuê dịch vụ CNTT như hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giám sát thông tin trên môi trường mạng, hệ thống phản ánh hiện trường, hệ thống trung tâm GSĐH tập trung (IOC), hệ thống quản lý camera giám sát tập trung sử dụng công nghệ AI… Đây là những hạ tầng, nền tảng và ứng dụng quan trọng phục vụ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.
Trong năm 2021, hệ thống quản lý camera tập trung của tỉnh Tây Ninh đã được cài đặt, vận hành tại Trung tâm GSĐH tập trung. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã phối hợp đơn vị triển khai tích hợp hơn 241 camera giám sát trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 207 camera giám sát tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trung tâm Hành chính công, 04 camera giám sát tại bãi cát, 16 camera giám sát vi phạm giao thông, 30 camera giám sát an ninh trật tự. Từ hệ thống camera đã trích xuất trên 60 trường hợp xe gian, tai nạn giao thông và trên 5.000 trường hợp vi phạm giao thông phục vụ công tác điều tra tội phạm, xử lý vi phạm giao thông cho Công an thành phố Tây Ninh và Công an tỉnh.
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
Hiện Tây Ninh đã tích hợp 1001/1818 thủ tục dịch vụ công mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công (DVC) Quốc gia. Còn những DVC chưa được tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia ở mức độ 4 do không đáp ứng tiêu chí của Văn phòng Chính phủ. Sở TTTT  đã phối hợp với các ngành đánh giá lại các DVC mức 4 để tham mưu UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế. Qua đó, đảm bảo 100% DVC đáp ứng đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 và đáp ứng các yêu cầu của VPCP thì cung cấp ở mức độ 4, các DVC không đáp ứng thì đưa về mức độ 3. 
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 58.327 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên tổng 323.964 Hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 18%.
Chuẩn bị sẳn sàng cho đô thị thông minh 
Đầu năm 2021, Sở TTTT và thị xã Hoà Thành, thành phố Tây Ninh tích cực xây dựng đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp việc thông qua đề án bị chậm lại 
Hiện nay, Đề án “Chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hòa Thành trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” đang được Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh cho chủ trương triển khai thí điểm trong tháng 7/2022.
Ngoài ra, Sở TTTT cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thị xã Hoà Thành đề xuất UBND tỉnh đăng ký với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương 01 mô hình xã thương mại điện tử do Trung ương chỉ đạo để thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Dự kiến mô hình có tên “Xã thương mại điện tử cho sản phẩm chủ lực địa phương và sản phẩm OCOP tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh”. 
Năm 2022: “đột phá” mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành
Theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ TTTT, năm 2022 là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Đối với Tây Ninh, đây cũng sẽ là năm toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Trọng tâm là đột phá trong việc liên thông, tích hợp dữ liệu các ngành trực tuyến lên Trung tâm Giám sát, điều hành KT-XH tập trung của tỉnh, nhất là dữ liệu tài chính, ngân sách, đầu tư công. Tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả hệ thống “Giám sát quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu, TTHC cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh”; quyết tâm hoàn thiện việc nâng cấp, chuẩn hoá hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công của tỉnh; rà soát, công bố lại 100% TTHC đủ điều kiện mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên 30%.
Đồng thời, Sở TTTT cũng đang nỗ lực phối hợp các ngành liên quan và các doanh nghiệp thúc đẩy chương trình thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp số; đáng lưu ý, 493 Tổ công nghệ cộng đồng đã sẵn sàng đi vào hoạt động,…
DSC08032 kl

Năm 2022, tỉnh phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên 30%

Để công cuộc chuyển đổi số của tỉnh đạt kết quả như mong đợi, cần sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo Giám đốc Sở TTTT Nguyễn Tấn Đức, người đứng đầu phải chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực mình phụ trách; trực tiếp chủ trì xây dựng các kế hoạch chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực giai đoạn 5 năm và hằng năm. Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành để tích hợp, chia sẻ với các cơ quan ở trung ương, các cơ quan ở địa phương và đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh mở dữ liệu ngành cho người dân, doanh nghiệp cùng khai thác, chia sẻ và cập nhật. Riêng đối với các địa phương thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, Trảng Bàng phải nhanh chóng nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh.

DSC08062 pd

Tỉnh đẩy mạnh việc mở dữ liệu ngành cho người dân, doanh nghiệp cùng khai thác, chia sẻ và cập nhật.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02, Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá; hình thành đầy đủ nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ tập trung vào các giải pháp.
Một, tập trung phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, trong đó, chú trọng đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số. Bên cạnh đó, trong xây dựng chính quyền số sẽ tích hợp các dịch vụ theo nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp, chỉ cần sử dụng một tài khoản đăng nhập cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân; hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tận dụng các kênh xã hội để tương tác và gia tăng sự tham gia của người dân; hoàn thiện hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Hai, để phát triển kinh tế số, Tây Ninh tiếp tục tập trung hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp; phổ biến kiến thức về công nghệ số, các loại mô hình kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp đang thành công. Mặt khác, xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ số.
Ba, tỉnh cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, hình thành văn hoá số…

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, tình hình dịch bệnh ở tỉnh diễn biến phức tạp, ngành TTTT của tỉnh đã nhanh chóng chuyển trạng thái sang tham mưu ứng dụng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch, được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đánh giá cao. Trung tâm Giám sát, điều hành KT-XH tập trung triển khai có hiệu quả các kênh giao tiếp trên nền tảng tổng đài 1022, kênh Zalo 1022, kênh Zalo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Tây Ninh… được người dân rất ủng hộ.

Nghị quyết số 02 được ban hành ngay sau thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tây Ninh là một trong số ít địa phương trong cả nước sớm ban hành nghị quyết của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số.Trước đó, tỉnh đã tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp và bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực. Cụ thể như đưa vào thí điểm Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng và đã cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch và hài lòng cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Năm 2019, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Tây Ninh được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp vào nhóm khá khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Tuy nhiên, tỉnh cũng nhận định, chưa có nhiều đột phá trong xây dựng Chính quyền điện tử. Do vậy, Nghị quyết 02 được xem là cơ sở pháp lý quan trọng, vừa định hướng, vừa xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công việc chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.Tỉnh ủy xác định, chuyển đổi số giúp định hình tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc, tiêu thụ và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Đó là nhu cầu tất yếu trong lãnh đạo, điều hành KT-XH của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tỉnh sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số, nguồn lực phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh; thay đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông, đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số tại địa phương. Chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững của địa phương.Trong Nghị quyết 02, mục tiêu công cuộc Chuyển đổi số đến năm 2025 là bảo đảm thực hiện cao hơn mức trung bình cả nước về các chỉ tiêu chuyển đổi số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia; cơ bản hoàn thành các nền tảng cho chính quyền số và an toàn, an ninh mạng. Đến năm 2030 hình thành đầy đủ nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; có tối thiểu 2 huyện, thị xã, thành phố đạt cơ bản nền tảng đô thị thông minh; mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu một xã hoàn thành việc chuyển đổi số và Tây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá của cả nước.Năm 2021 là năm xây dựng hạ tầng và nền tảng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Sở đã chủ trì triển khai thực hiện các dự án như nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống phòng, chống tấn công mạng, nền tảng chỉ đạo điều hành Egov, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử theo quy định mới, triển khai nền tảng liên thông tích hợp dữ liệu, hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng kết nối với hệ thống giám sát an toàn an ninh mạng quốc gia… Ngoài ra, Sở cũng đã thực hiện trang bị một số hệ thống khác theo hình thức thuê dịch vụ CNTT như hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giám sát thông tin trên môi trường mạng, hệ thống phản ánh hiện trường, hệ thống trung tâm GSĐH tập trung (IOC), hệ thống quản lý camera giám sát tập trung sử dụng công nghệ AI… Đây là những hạ tầng, nền tảng và ứng dụng quan trọng phục vụ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.Trong năm 2021, hệ thống quản lý camera tập trung của tỉnh Tây Ninh đã được cài đặt, vận hành tại Trung tâm GSĐH tập trung. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã phối hợp đơn vị triển khai tích hợp hơn 241 camera giám sát trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 207 camera giám sát tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trung tâm Hành chính công, 04 camera giám sát tại bãi cát, 16 camera giám sát vi phạm giao thông, 30 camera giám sát an ninh trật tự. Từ hệ thống camera đã trích xuất trên 60 trường hợp xe gian, tai nạn giao thông và trên 5.000 trường hợp vi phạm giao thông phục vụ công tác điều tra tội phạm, xử lý vi phạm giao thông cho Công an thành phố Tây Ninh và Công an tỉnh.Hiện Tây Ninh đã tích hợp 1001/1818 thủ tục dịch vụ công mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công (DVC) Quốc gia. Còn những DVC chưa được tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia ở mức độ 4 do không đáp ứng tiêu chí của Văn phòng Chính phủ. Sở TTTT đã phối hợp với các ngành đánh giá lại các DVC mức 4 để tham mưu UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế. Qua đó, đảm bảo 100% DVC đáp ứng đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 và đáp ứng các yêu cầu của VPCP thì cung cấp ở mức độ 4, các DVC không đáp ứng thì đưa về mức độ 3.Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lênĐến nay, trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 58.327 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên tổng 323.964 Hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 18%.Đầu năm 2021, Sở TTTT và thị xã Hoà Thành, thành phố Tây Ninh tích cực xây dựng đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp việc thông qua đề án bị chậm lạiHiện nay, Đề án “Chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hòa Thành trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” đang được Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh cho chủ trương triển khai thí điểm trong tháng 7/2022.Ngoài ra, Sở TTTT cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thị xã Hoà Thành đề xuất UBND tỉnh đăng ký với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương 01 mô hình xã thương mại điện tử do Trung ương chỉ đạo để thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Dự kiến mô hình có tên “Xã thương mại điện tử cho sản phẩm chủ lực địa phương và sản phẩm OCOP tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh”.Theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ TTTT, năm 2022 là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Đối với Tây Ninh, đây cũng sẽ là năm toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Trọng tâm là đột phá trong việc liên thông, tích hợp dữ liệu các ngành trực tuyến lên Trung tâm Giám sát, điều hành KT-XH tập trung của tỉnh, nhất là dữ liệu tài chính, ngân sách, đầu tư công. Tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả hệ thống “Giám sát quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu, TTHC cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh”; quyết tâm hoàn thiện việc nâng cấp, chuẩn hoá hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công của tỉnh; rà soát, công bố lại 100% TTHC đủ điều kiện mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên 30%.Đồng thời, Sở TTTT cũng đang nỗ lực phối hợp các ngành liên quan và các doanh nghiệp thúc đẩy chương trình thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp số; đáng lưu ý, 493 Tổ công nghệ cộng đồng đã sẵn sàng đi vào hoạt động,…Để công cuộc chuyển đổi số của tỉnh đạt kết quả như mong đợi, cần sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo Giám đốc Sở TTTT Nguyễn Tấn Đức, người đứng đầu phải chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực mình phụ trách; trực tiếp chủ trì xây dựng các kế hoạch chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực giai đoạn 5 năm và hằng năm. Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành để tích hợp, chia sẻ với các cơ quan ở trung ương, các cơ quan ở địa phương và đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh mở dữ liệu ngành cho người dân, doanh nghiệp cùng khai thác, chia sẻ và cập nhật. Riêng đối với các địa phương thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, Trảng Bàng phải nhanh chóng nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh.Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02, Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá; hình thành đầy đủ nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ tập trung vào các giải pháp.Một, tập trung phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, trong đó, chú trọng đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số. Bên cạnh đó, trong xây dựng chính quyền số sẽ tích hợp các dịch vụ theo nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp, chỉ cần sử dụng một tài khoản đăng nhập cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân; hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tận dụng các kênh xã hội để tương tác và gia tăng sự tham gia của người dân; hoàn thiện hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.Hai, để phát triển kinh tế số, Tây Ninh tiếp tục tập trung hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp; phổ biến kiến thức về công nghệ số, các loại mô hình kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp đang thành công. Mặt khác, xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ số.Ba, tỉnh cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, hình thành văn hoá số…

Một năm thực hiện Nghị quyết Chuyển đổi số: NHỮNG DẤU ẤN TÍCH CỰC

Bài viết liên quan
 • Sửa máy Giặt Tại tây Hồ

 •   Bạn sẽ nhận được vô vàn lợi những lợi ích khi lựa chọn dịch vụ Sửa máy Giặt Tại Tây Hồ một trung tâm…

 • Sửa máy Giặt Tại Hoàn Kiếm

 • Dịch vụ Sửa máy Giặt Tại Hoàn Kiếm hân hạnh được phục vụ quý khách. Mọi nhu cầu sửa chữa máy giặt của tất cả…

 • Sửa máy Giặt Tại Đông Anh

 •   Dịch vụ Sửa máy Giặt Tại Đông Anh với kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, sẽ có mặt nhanh chóng sau 30’ phút khi…

 • Sửa máy Giặt Tại Từ Liêm

 • Trung tâm cung cấp thợ sửa máy giặt tại Hà Nội chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, nhận Sửa máy Giặt…

 • Sửa máy Giặt Tại Hai Bà Trưng

 •   Trung tâm Sửa máy Giặt Tại Hai Bà Trưng nhận sửa chữa mọi hãng máy giặt với nhiều dòng, loại khác nhau, cung cấp…

 • Sửa Điều Hòa Aqua Quận Tây Hồ
 • Sửa Điều Hòa Aqua Quận Tây Hồ

 •   Trung tâm Sửa Điều Hòa Aqua Quận Tây Hồ UY TÍN-CHẤT LƯỢNG-GIÁ RẺ hàng đầu tại khu vực Hà Nội –Thợ Sửa Giỏi –Tiến…

 • Sửa Tivi Sony Quận Long Biên

 • Trung tâm dịch vụ Sửa Tivi Sony Quận Long Biên chuyên nhận sửa chữa mọi loại tivi, các loại tivi hết hạn bảo hành mang…

 • Sửa Tivi Sony Huyện Từ Liêm

 •   Bạn cần tìm địa chỉ Sửa Tivi Sony Huyện Từ Liêm có chất lượng uy tín, chế độ bảo hành lâu dài sửa chữa…

 • Sửa Tivi Sony Quận Thanh Xuân

 • Bạn cần tìm địa chỉ Sửa Tivi Sony Quận Thanh Xuân uy tín và chất lượng? dịch vụ Sửa Tivi Sony Quận Thanh Xuân của…

 • Sửa Tivi Sony Quận Hoàng Mai

 • Bạn cần Sửa Tivi Sony Quận Hoàng Mai uy tín? Bạn cần tìm địa chỉ đáng tin cậy và sửa chữa hiệu quả tại khu…

 • Sửa Tivi Sony Quận Cầu Giấy

 •   Tivi Sony gia đình đang gặp sự cố, quý khách hàng cần tìm trung tâm cung cấp dịch vụ Sửa Tivi Sony Quận Cầu…

 • Sửa Tivi Sony Quận Tây Hồ

 •   Dịch vụ Sửa Tivi Sony Quận Tây Hồ – Sự lựa chọn đúng đắn dành cho quý khách hàng đang có nhu cầu sửa…

 • Sửa Tivi Sony Quận Đống Đa

 •   Khi quan sát và thấy những dấu hiện như : màn hình sáng, tối không đồng đều, ảnh xuất hiện kẻ sọc ngang hay…

 • Sửa Tivi Sony Quận Hoàn Kiếm

 • Dịch vụ Sửa Tivi Sony Quận Hoàn Kiếm chuyên nhận sửa chữa, bảo trì hay lắp đặt tivi tận nơi. Dịch vụ của chúng tôi…

 • Sửa Tivi Sony Quận Ba Đình

 • Bạn đang cần tìm nơi cung cấp dịch vụ Sửa Tivi Sony Quận Ba Đình chất lượng, giá cả phải chăng, nhanh chóng nhưng chất…

 • Sửa Điều Hòa Generail

 •   Dịch vụ Sửa Điều Hòa Generail – Sự lựa chọn đúng đắn dành cho quý khách hàng đang có nhu cầu sửa chữa, bảo…

 • Sửa Điều Hòa Nagakawa

 • Sửa Điều Hòa Nagakawa mang đến một sự trải nghiệm chất lượng, dịch vụ sửa chữa uy tín, địa chỉ dáng tin cậy khắp địa…

 • Sửa Điều Hòa Reetech

 • Dịch vụ Sửa Điều Hòa Reetech chuyên nhận sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, lắp đặt điều hòa tận nơi cho gia đình hay cơ…

 • Sửa Điều Hòa Fujitsu

 • Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm trung tâm Sửa Điều Hòa Fujitsu uy tín nhất. Hãy lưu ngay số Hotline 0941 559 995 để…

 • Sửa Tivi Ultra HD 5k

 • Dịch vụ Sửa Tivi Ultra HD 5k luôn coi trọng những mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững. Do đó, chúng tôi luôn…

 • Sửa Điều Hòa Fujiaire

 • Khi có những dấu hiệu như điều hòa không lạnh, dễ sập nguồn, bị xì gas, chảy nước…Bạn cần nên liên hệ ngay đến dịch…

 • Sửa Điều Hòa Carrier

 • Bạn đang cần tìm địa chỉ Sửa Điều Hòa Carrier uy tín, chất lượng để nhanh chóng khắc phục sự cố bất thường gây nên…

 • Sửa Điều Hòa Sanyo

 • Hiện tại dịch vụ Sửa Điều Hòa Sanyo đã có mặt hầu hết khắp quận huyện nội ngoại thành Hà Nội. Do đó, bạn có…

 • Sửa Tủ Lạnh Side by side

 • Trung tâm Bách Khoa hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ Sửa Tủ Lạnh Side by side tại nhà cam kết nhanh…

 • Sửa Tủ Lạnh Funiki

 • Quý khách cần Sửa Tủ Lạnh Funiki? Gọi ngay Bách Khoa 0941 559 995 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật,…

 • Sửa Tủ Lạnh Mitsustar

 • Tủ lạnh Mitsustar nhà bạn đang gặp sự cố, bạn đang tìm một trung tâm Sửa Tủ Lạnh Mitsustar uy tín, chuyên nghiệp để giúp…

 • Sửa máy Giặt tại Thanh Xuân

 • Dịch vụ Sửa máy Giặt tại Thanh Xuân – Dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng. Với dịch vụ Sửa máy…

 • Sửa máy Giặt tại Hoàng mai

 • Quý khách băn khoăn không biết chọn địa chỉ cung cấp dịch vụ Sửa máy Giặt tại Hoàng mai đảm bảo chất lượng ? Quý…

 • Sửa máy Giặt Tại Đống Đa

 • Bạn đang cần tìm kiếm địa chỉ Sửa máy Giặt Tại Đống Đa hiệu quả, uy tín, giá thành hợp lý phù hợp với túi…

 • Sửa Tivi Ultra HD 4k

 • Trung tâm Bách Khoa chuyên cung cấp dịch vụ Sửa Tivi Ultra HD 4k hiện đại với tay nghề, chuyên môn giỏi nhanh chóng khắc…

 • Sửa Tivi Thường

 •   Chúng tôi chuyên nhận Sửa Tivi Thường, Tivi LCD, 3D, LED, Plasma….của tất cả mọi hãng sản xuất lớn như SAMSUNG, LG, SONY, TOSHIBA,…

 • Sửa Tivi Premium UH

 • Trung tâm Bách Khoa tự bào là đơn vị cung cấp Sửa Tivi Premium UHD, sửa chữa các loại tivi led, plasma, lcd, bảo hành,…

 • Sửa Tủ Lạnh National

 • Trung tâm Bách Khoa chuyên Sửa Tủ Lạnh National giá rẻ tại TP.HN. Dịch vụ chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh tủ…

 • Sửa Tủ Lạnh Fagor

 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ Sửa Tủ Lạnh Fagor cho mọi gia đình tiện lợi nhất. Dịch vụ Sửa Tủ Lạnh Fagor chuyên sửa…

 • Sửa Điều Hòa Chigo

 • Bạn cần tìm địa chỉ Sửa Điều Hòa Chigo chất lượng, uy tín và giá cả phải chăng nhất. Hãy gọi ngay đến Hotline 0941…

 • Sửa Điều Hòa Kendo

 • Bạn thấy điều hòa gia đình, cơ quan đang sử dụng có những dấu hiệu như không gió lạnh thổi ra, máy bật không lên…

 • Sửa máy Giặt Tại Cầu Giấy

 • Dịch vụ Sửa máy Giặt Tại Cầu Giấy – LH: 0941 559 995 để được phục vụ sửa chữa tận nơi, nhanh chóng và hiệu…

 • Sửa Máy Giặt Ariston   

 • Trung tâm Bách Khoa nhận Sửa Máy Giặt Ariston tại khắp quận huyện khác tại địa bàn khu vực Hà Nội. Hotline liên hệ: LH:…

 • Sửa Tivi Philips

 •  Dịch vụ Sửa Tivi Philips, Sửa Tivi Sony, Sửa Tivi LG, Sửa Tivi Panasonic, Sửa Tivi TCL, Sửa Tivi Samsung, sửa chữa các đời máy…

 • Sửa Máy Giặt Haier

 • Bạn đang sử dụng máy giặt Haier trong cuộc sống hàng ngày. Với chất lượng ưu việt, tủ lạnh Haier đã đang giúp đỡ bạn…

 • Sửa Tủ Lạnh Daewoo

 • Bạn đang tìm dịch vụ Sửa Tủ Lạnh Daewoo uy tín và chất lượng sửa chữa lâu dài tại khu vực Hà Nội. Trung tâm…

 • Sửa Điều Hòa Kochi

 • Dịch vụ Sửa Điều Hòa Kochi chuyên nhận sửa chữa, bảo hành sản phẩm điều hòa Kochi cùng các hãng điều hòa khác như Sharp,…

 • Sửa Tivi Cong

 • Dịch vụ Sửa Tivi Cong tại nhà khắp quận, huyện khu vực Hà Nội uy tín và chất lượng. Trung tâm sửa tivi của chúng…

 • Sửa Máy Giặt Candy

 • Trung tâm cung cấp Thợ Sửa Máy Giặt Tại Hà Nội nhận Sửa Máy Giặt Candy, bảo dưỡng, bảo trì, lắp đặt tại nhà với…

 • Sửa Tủ Lạnh Bosch

 • Dịch vụ Sửa Tủ Lạnh Bosch mang đế một dịch vụ với quy trình nhanh chóng, uy tín, giá rẻ, thời gian bảo hành dài…

 • Sửa Điều Hòa Daiwa

 • Trung tâm cung cấp Sửa Điều Hòa Daiwa tại nhà Hà Nội chuyên nhận sửa chữa, bảo hành, bảo trì và lắp đặt điều hòa….

 • Sửa Tivi Internet

 • Dịch vụ Sửa Tivi Internet tại nhà nhanh chóng và uy tín, được cung cấp bởi trung tâm chyên cung cấp Thợ Sửa Máy Giặt…

 • Sửa Máy Giặt Bosch

 • Với mong muốn mang lại chất lượng dịch vụ Sửa Máy Giặt Bosch tốt nhất, trung tâm Điện lạnh Bách Khoa luôn sẵn sàng phục…

 • Sửa Tủ Lạnh Electrolux

 • Trung tâm sửa chữa Điện lạnh Bách Khoa chuyên nhận xử lý, khắc phục mọi sự cố liên quan đến tủ lạnh nhanh chóng với…

 • Sửa Điều Hòa Funiki

 • Bạn cần tìm dịch vụ Sửa Điều Hòa Funiki uy tín –chất lượng –hiệu quả -giá cả hợp lý tại địa bàn thành phố Hà…

 • Sửa Tivi Qled

 •   Tivi Qled nhà bạn đang gặp tình trạng mất tín hiệu mà không thể xem được. Bạn cần tìm địa chỉ Sửa Tivi Qled…

 • Sửa Tủ Lạnh Hitachi

 • Trung tâm điện lạnh Bách Khoa cung cấp dịch vụ Sửa Tủ Lạnh Hitachi nhanh chóng trên tất cả quận huyện trên địa bàn Hà…

 • Sửa Tivi 3D

 • Điện tử Bách Khoa tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc Sửa Tivi 3D, bảo dưỡng tivi 3D của nhiều…

 • Sửa Điều Hòa Sumikura

 • Với phương châm luôn tận tâm vì khách hàng, dịch vụ Sửa Điều Hòa Sumikura của Điện lạnh Bách Khoa mang đến quý khách hàng…

 • Sửa Máy Giặt Sanyo

 • Sửa Máy Giặt Sanyo   Điện lạnh Bách Khoa tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ Sửa Máy Giặt Sanyo, và các dòng…

 • Sửa Tivi HDR

 •   Bạn đang cần Sửa Tivi HDR? Bạn đang tìm dịch vụ Sửa Tivi HDR tại Hà Nội? Hãy đến với Điện tử Bách Khoa,…

 • Sửa Điều Hòa Casper

 • Trung tâm Điện lạnh- Điện tử Bách Khoa cung cấp dịch vụ Sửa Điều Hòa Casper tại khu vực Hà Nội. Chúng tôi Cam kết…

 • Sửa Tủ Lạnh Panasonic

 •   Bạn đang cần tìm một địa chỉ Sửa Tủ Lạnh Panasonic uy tín? Điện lạnh Bách Khoa sẽ giúp bạn nhanh chóng khắc phục…

 • Sửa Tivi Oled

 • Điện tử Bách Khoa cung cấp dịch vụ Sửa Tivi Oled với giá cả hợp lý nhất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm Điện tử…

 • Sửa Điều Hòa Panasonic

 • Điều Hòa Panasonic bạn sử dụng cũng đã khá lâu và có những dấu hiệu hư hỏng, cần mang sửa chữa hay bảo trì, bảo…

 • Sửa Tủ Lạnh Samsung

 • Trung tâm Điện lạnh Bách Khoa chuyên Sửa Tủ Lạnh Samsung, tủ lạnh LG, Sharp, Benko…và nhiều dòng tủ lạnh khác nhau với đội ngũ…

 • Sửa Máy Giặt Hitachi

 • Dịch vụ Sửa Máy Giặt Hitachi chuyên sửa máy giặt triệt để cho nhiều loại bệnh, giá rẻ, có bảo hành khắp trong và ngoài…

 • Sửa Máy Giặt Sharp

 • Điện lạnh Bách Khoa mang đến dịch vụ Sửa Máy Giặt Sharp chuyên nghiệp tại khu vực Hà Nội. Nếu bạn có nhu cầu sửa…

 • Sửa Tivi Smart

 • Điện tử Bách Khoa là địa chỉ chuyên nhận Sửa Tivi Smart uy tín và an tâm nhất! Điện tử Bách Khoa nhận Sửa Tivi…

 • Sửa Máy Giặt Beko

 • Điện lạnh Bách Khoa trân trọng gửi đến quý khách hàng dịch vụ Sửa Máy Giặt Beko uy tín tại khu vực Hà Nội và…

 • Sửa Tủ Lạnh Toshiba

 • Sửa Tủ Lạnh Toshiba tại Hà Nội, Trung tâm Điện lạnh Bách Khoa chuyên sửa tủ lạnh các loại: Panasonic, Toshiba, Samsung, Hitachi, Electrolux…cung cấp…

 • Sửa Tủ Lạnh LG

 • Nếu tủ lạnh nhà bạn gặp sự cố: mất nguồn, thiết bị không chạy dù có nguồn điện, âm thanh quá to khi vận hành,…

 • Sửa Điều Hòa Toshiba

 • Với phương châm hoạt động UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG, Điện tử Bách Khoa mang đến dịch vụ Sửa Điều Hòa Toshiba chất lượng sửa…

 • Sửa Điều Hòa Daikin

 • Bạn có nhu cầu sửa chữa điều hòa Sửa Điều Hòa Daikin hay tiến hành bảo dưỡng, bảo trì điều hòa gia đình để hạn…

 • Sửa Tivi Skyworth

 • Điện tử Bách Khoa chuyên cung cấp các dịch vụ Sửa Tivi Skyworth , các linh kiện thiết bị điện tử, điện lạnh, lắp đặt…

 • Sửa Tivi Toshiba

 • Giữa muôn vàn trung tâm, các cơ sở cung cấp dịch vụ Sửa Tivi Toshiba, việc tìm địa chỉ uy tín, sửa chữa chất lượng…

 • Sửa Máy Giặt Aqua

 • Gọi điện 0941 559 995 đến Dịch vụ Điện tử Bách Khoa để được tư vấn, Sửa Máy Giặt Aqua nhanh chóng, chất lượng, giá…

 • Sửa Tủ Lạnh Sharp

 • Điện lạnh Bách Khoa chuyên Sửa Tủ Lạnh Sharp với các tình trạng lỗi như tủ lạnh không hoạt động, tủ lạnh kém lạnh, tủ…

 • Sửa Điều Hòa Media
 • Sửa Điều Hòa Midea

 • Điều hòa Midea đang mát thì tự nhiên tắt, bạn cần làm gì khi gặp tình trạng đó? Đừng lo lắng, đã có thợ sửa…

 • Sửa Tivi Asanzo

 • Dịch vụ Sửa Tivi Asanzo của điện tử Bách Khoa chuyên nhận sửa chữa, bảo hành bảo trì tivi cho mọi khách hàng trên khắp…

 • Sửa Tivi Samsung

 • Dịch vụ Sửa Tivi Samsung của điện tử Bách Khoa chuyên sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, chuyên cung cấp linh kiện tivi Samsung và…

 • Sửa Điều Hòa LG

 • Dich vụ Sửa Điều Hòa LG với nhiều năm hoạt động, kinh nghiệm dày dặn, mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho quý…

 • Sửa Tủ Lạnh Sanyo

 • Việc tủ lạnh bị hư hỏng gây ra cho ta nhiều bất tiện, do thế khi xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Hãy tìm đến…

 • Sửa Máy Giặt Samsung

 • Hãy gọi đến 0941 559 995 để được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc với dịch vụ Sửa Máy Giặt Samsung của Điện lạnh…

 • Sửa Điều Hòa Hitachi

 • Bạn có nhu cầu Sửa Điều Hòa Hitachi đang gặp vấn đề. Dịch vụ Sửa Điều Hòa Hitachi luôn là đơn vị đồng hành tin…

 • Sửa Tivi TCL

 • Thiết bị điện tử sau một thời gian sử dụng tránh gặp tình trạng lỗi là điều khó tránh khỏi. Dịch vụ Sửa Tivi TCL…

 • Sửa Tủ Lạnh Mitsubishi

 • Chúng tôi có thể khảng định dịch vụ sửa tủ lạnh mitsubishi tại đây sẽ đảm bảo cho bạn sử sụng tốt hơn mà không…

 • Sửa Máy Giặt Panasonic

 • Bạn sẽ không mất tiền công kiểm tra cho chúng tôi khi gọi sửa máy giặt panasonic vì sao chúng tôi miễn cho bạn tiền…

 • Sửa Điều Hòa Gree

 • Điện lạnh Bách Khoa là một trong những địa chỉ cung cấp dịch vụ Sửa Điều Hòa Gree có bảo hành tại Hà Nội. Với…

 • Sửa Tivi Panasonic

 • Dịch vụ Sửa Tivi Panasonic chuyên nhận sửa chữa, khắc phục mọi sự cố, hỏng hóc của tivi, giúp thiết bị sớm được trở lại…

 • Sửa Tủ Lạnh Media

 • Thợ của tôi sẽ làm bạn hài lòng khi bạn gọi sửa tủ lạnh media nhà bạn, Giá thì luôn thấp nhất, chất lượng luôn…

 • Sửa Máy Giặt LG

 • Không khó để chúng tôi thực hiện sửa máy giặt lg tại nhà bạn, yên tâm hơn với thợ máy giặt lg tại đây. Chúng…

 • Sửa Tivi LG

 • Vì sao sự lựa chọn này là tốt nhất? Vì sửa tivi LG tại đây luôn bắt đúng bệnh, không chặt chém báo cho bạn…

 • Sửa Điều Hòa Electrolux

 • Bạn có muốn tìm cho mình trung tâm sửa điều hòa electrolux có thợ chuẩn? Tại đây thợ phục vụ 24h làm rất chuẩn và…

 • Sửa Tủ Lạnh Beko

 • Vì sao chúng tôi khảng định với bạn dịch vụ sửa tủ lạnh beko thợ giỏi 24h chỉ có ở chúng tôi? Vì chúng tôi…

 • Sửa Máy Giặt Toshiba

 • Tôi trắc rằng bạn bị hỏng máy giặt toshiba thì bạn sẽ muốn gọi thợ chuyên sửa máy giặt toshiba và tất nhiên thế mới…

 • Sửa Tivi Sony

 • Hà Nội có tới 30% tin dùng tivi sony thì việc hỏng và gọi sửa tivi sony cũng tăng mạnh hơn, với công nghệ kiểm…

 • Sửa Điều Hòa Aqua

 • Vì sao bạn muốn tìm đúng thợ sửa điều hòa aqua? Vì bạn muốn tay nghề cao, kinh nghiệm dày dặn, làm việc việc nhiệt…

 • Sửa Tủ Lạnh Aqua

 • Bạn có biết vì sao sửa tủ lạnh aqua tại trung tâm chúng tôi luôn đạt hiệu quả cao không? Vì chúng tôi với công…

 • Sửa Máy Giặt National

 •  Sửa Máy Giặt National Bạn cần tìm trung tâm Sửa Máy Giặt National uy tín và chất lượng? Bạn cũng đang băn khoăn về giá cả…

Hotline 24/7: O984.666.352